ประกาศจากโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ประกาศจากโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

@@แจ้งเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายปี 2554

>>เงื่อนไขกลุ่มเป้าหมาย ปี 2554 เป็นดังนี้ค่ะ
1. สตรีที่เกิดปี พ.ศ.2524-2494 ทำ Papหรือ VIA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554 และ
2. เป็นรายที่ไม่เคยทำPap หรือ VIA ในปีงบประมาณ 2553 (ช่วง 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 คือ เคยได้รับค่าชดเชยบริการ แล้ว) และ
3. มีเลข PID ถูกต้อง และ เป็นกลุ่มสิทธิประกันสุขภาพ และประกันสังคมเหมือนเดิมค่ะ

เหตุผลที่ไม่นับรวมผู้ที่ทำในปีงบประมาณ 53 แล้ว ทั้งๆที่อายุอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย เพราะ โครงการต้องการ New case โดยหวังว่าประชากรสตรีควรได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีค่ะ
*** กรณีที่กลุ่มเป้าหมายที่ทำในปี 53 แล้วมาทำในปี 54 หรือประชากรนอกกลุ่มเป้าหมาย  ท่านสามารถให้บริการได้ตามนโยบายอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้งบส่งเสริมที่ได้รับจาก สปสช. ตามปกติในแต่ละปีค่ะ

@@แจ้งเรื่องการรับข้อมูลปี 2553
>>เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap และ VIA)
1.  การส่งข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2553 จะเปิดรับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 แต่ข้อมูลนั้นต้องเกิดการทำ (ป้าย pap /VIA) ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ ต้องขยายไป 45 วัน นับจากวันป้ายวันสุดท้าย (30 กันยายน 2553) เพราะต้องรอให้กระบวนการอ่านผลเซลล์เรียบร้อย ดังนั้นท่านที่ทำการคัดกรองช่วงปลายเดือนกันยายน ต้องประสานกับหน่วยอ่านให้สามารถส่งผลอ่านให้ได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน นะคะ (ดังนั้นจึงเปิดรับ file ทุกประเภท คือ P,C,R,T,F,L,V จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553)

2. ได้รับแจ้งจาก สปสช ว่า การดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้น  ทาง สปสช ยังให้การสนับสนุนเหมือนเดิม ขอให้ทุกท่านส่งข้อมูลเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลการป้าย ทั้ง Pap และ VIA ต้องเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป และกลุ่มเป้าหมายคือ สตรีที่เกิด พ.ศ.&nbsp2524-2494 ค่ะ

(เกณฑ์กลุ่มเป้าหมายปี 2554 คือ สตรีที่เกิด พ.ศ.&nbsp2524-2494 ทำการป้าย ทั้ง Pap และ VIA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

>>วิธีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงาน
ด้วย ขณะนี้ สปสช ได้มีการจ่ายเงินชดเชยบริการทุกเดือน และการประมวลผลจะทำทุกวันที่ 20 ของเดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จะพยายามประมวลผล ประมาณวันที่ 28 เพื่อขยายเวลาเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบเดือน) มีหลายท่านที่เข้าใจว่าข้อมูลหายไปจำนวนมาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงได้พัฒนาการรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อให้ทุกท่าน(หน่วยงาน) ได้เข้าไปตรวจสอบผลการดำเนินงานเองได้  และประมาณต้นเดือนหน้า จะรายงานจำนวนและเหตุผลของข้อมูลส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบว่ามีจำนวนเท่าใด และไม่ผ่านการตรวจสอบด้วยเหตุผลอะไร

สำหรับขณะนี้ขอให้ท่านเข้าตรวจสอบจำนวนก่อน ขอเน้นนะคะว่า “วันเวลาที่ upload ” มีความหมายนะคะ เพราะจะทำให้ท่านรู้ว่า ข้อมูลในไฟล์นั้นจะถูกประมวลผลเดือนไหน และอีกประการหนึ่ง คือ ในการประมวลผลต้องใช้ทั้งข้อมูลจาก File &quotP” และ &quotC” มา mapping กัน เพราะหลายท่านส่ง P มาหลายเดือนแล้ว เช่น ตั้งแต่ ตุลาคม 52 แต่ C เพิ่งส่งเดือนสิงหาคม 53 ดังนั้น เมือมีการจ่ายเงิน ท่านจึงยังไม่ได้รับเงิน ต้อรอเดือนถัดไปค่ะ

>>การตรวจสอบข้อมูล ทำดังนี้
1. ตรวจสอบจากเมนู ” สถิติการส่งข้อมูล” (เมนูแถบสีเทาตัวอักษรสีขาว)
1.1 เลือก P สถิติข้อมูลหน่วยป้าย
1.2 ตรวจสอบชื่อ file และจำนวน ว่าตรงกับที่คุณส่งมาหรือไม่
1.3 ดูคอลัมน์  “วัน เวลา ที่ upload” ดูว่าอยู่ในช่วงใด ให้คิดจากวันที่ 20 ของทุกเดือน เพราะทางสถาบันมะเร็งจะตัดยอดข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ 20 ของเดือน ดังนั้น หากคุณส่งวันที่ 21 ขึ้นไป จะไปประมวลผลเดือนถัดไป
1.4 นำตัวเลขไปเปรียบเทียบกับรายการเงินที่จ่ายมาว่าเป็นของเดือนไหน
1.5 เลือก C (สำหรับหน่วยป้าย) สถิติข้อมูลการอ่าน slide ข้อนี้ให้ดูเช่นเดียวกับข้อ 1.2, 1.3, 1.4 หากว่าข้อมูล C น้อยกว่าข้อมูล P การ mapping สูงสุดก็จะได้ไม่เกินจำนวน C (ในทำนองเดียวกันหากจำนวน P น้อยกว่า C การ  mapping สูงสุดก็จะได้ไม่เกินจำนวน P )

2. ตรวจสอบจากเมนู “รายงานการตรวจสอบข้อมูล” (เมนูแถบสีเทาตัวอักษรสีเหลือง)

2.1 เลือกเมนู “จำนวนผลการคัดกรอง ในกลุ่ม สิทธิ UC, SSS”
2.2 ให้คุณใช้ เมาส์ไปวางบนตัวเลขตามไตรมาส จะมีการแสดงผลเป็นรายเดือน คุณก็สามารถตรวจสอบได้ ว่า ต่างหรือตรงกันกับข้อ 1 อย่างไร (รายงานในแต่ละเดือน คือการตัดยอดถึงวันที่ 20 เดือนนั้นๆ ค่ะ)
ข้อเพิ่มเติม  นอกจากตัวเลขดังกล่าว ตัวเลขที่หายไปอาจเกิดจาก

1. สปสช ตรวจสอบพบ สิทธิไม่เป็นไปตามที่คุณแจ้งมา (สิทธิ ณ วันป้าย)
2. สปสช ตรวจสอบพบเลขบัตร ปชช (PID) ผิดพลาด และสถาบันส่งให้คุณแก้ไขกลับ
3. สปสช ตรวจสอบพบการทำซ้ำจากที่อื่น และมีการจ่ายเงินไปก่อนแล้ว
4. สปสช  ตรวจสอบพบ รหัสสถานพยาบาลไม่ถูกต้อง
5. ข้อมูลวันที่ไม่เป็นไปตามจริง เกิดข้อผิดพลาดเรื่องของวันที่
6. ผลการอ่านเซลล์เป็น Unsat ต้องทำใหม่
7. เป็นคนต่างด้าว ไม่มีเลข 13 หลัก

@@การเข้าดูข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
>>เรียนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการคัดกรอง

ขณะนี้สถาบันฯได้ แสดง “รายงานการตรวจสอบข้อมูล.” ให้ท่านได้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

1. เมนู สีฟ้า (เช่น P สถิติข้อมูลหน่วยป้าย , CP (สำหรับหน่วยป้าย) สถิติข้อมูลการอ่าน). เป็นการแสดงรายการจำนวนข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่โดยยังไม่ตรวจสอบราย ละเอียดบุคคล ความซ้ำของบุคคล ตัวเลขจะมีจำนวนเกินเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นได้ทำการ export ซ้ำมามากน้อยเพียงใด เพราะเรายังไม่ตรวจสอบจะนับรวมทั้งหมด ทำให้บางจังหวัดหรือบางหน่วยงานมีตัวเลขผลงานสูงมาก

2. เมนู สี เทา-เหลือง “รายงานการตรวจสอบข้อมูล..” ที่ประกอบด้วยรายการตัวอักษร สีชมพู เป็นรายละเอียดผลการคัดกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว mapping เรียบร้อยแล้ว แต่แสดงเฉพาะสิทธิประกันสุขภาพ และสิทธิประกันสังคม (ตามเกณฑ์การได้รับเงินชดเชยบริการ)    ในเร็ววันนี้จะขึ้นในส่วนสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิข้าราชการ และอื่นๆ (แต่ กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยบริการ เพราะผู้รับบริการสามารถไปเบิกค่าใช้จ่ายได้) ตัวเลขนี้จังหวัดสามารถนำไปรวม แสดงเป็นผลงานความ coverage ได้

3. ขอให้ท่านอ่านความหมายของแต่ละช่อง ซึ่งได้อธิบายที่ช่วงล่างของหน้าจอ นะคะ ท่านจะได้ทราบว่า ตัวเลขแต่ละช่องหมายถึงอะไร

4. การตัดยอดข้อมูล โครงการจะตัดยอดข้อมูลเพื่อทำการประมวลผล (mapping) เพื่อส่งตรวจสอบ (เลข PID ชื่อ นามสกุล สิทธิ ณ วันคัดกรอง) ที่ สปสช ทุกวันที่ 20 ของเดือน

5. ท่านสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้เรื่อยๆ ค่ะ แต่ถ้ารายใด มีการตัดส่งเงินชดเชยไปแล้ว หากท่านส่งมาอีกภายหลัง แม้จะทำการคัดกรองก่อน ก็จะไม่มีกาจ่ายเงินชดเชยอีก เพราะการจ่ายเงินชดเชยจะจ่ายให้เพียงครั้งเดียวค่ะ (ดัง นั้นข้อเสนอแนะ คือ เมื่อคัดกรองแล้วท่านควรรีบส่งมาโดยเร็ว และเร่งรัดติดตามผลการตรวจเซล์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบผลในระยะเวลาอันเหมาะสม และรีบส่งข้อมูล C มาที่สถาบันมะเร็งฯค่ะ)

หมายเหตุ สำหรับ ท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามาช่วงต้นปี ในการประมวลผลเดือนมีนาคม เกิดความผิดพลาดมีข้อมูลส่วนหนึ่งหลุดไป ทำให้ไม่มีตัวเลขแสดงผลงาน แต่ผลการดำเนินการดังกล่าวจะถูกนำมาแสดงในเดือนเมษายน พฤษภาคมแล้วนะคะ ต้องของอภัยในความคลาดเคลื่อนดังกล่าวค่ะ เราได้ทำการแก้ไขแล้วค่ะ

***ด้วย ขณะนี้พบว่ามีการผิดพลาดของโปรแกรม CxS2010 ในส่วนของการ Export ชื่อไฟล์คลาดเคลื่อน ทำให้ upload ไม่ได้ สถาบันกำลังเร่งหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหา และจะรีบประกาศให้ upgrade โปรแกรมโดยเร็ว

แต่ขอให้ท่านที่ upload file ไม่ได้โดย web แจ้งเตือนว่า ไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อ ให้ท่านทำดังนี้ก่อนนะคะ  ให้ดูที่ชื่อไฟล์จะพบว่ามีตรง &quot-” ที่อยู่ต่อจากรหัสสถานพยาบาลมีเว้นวรรคอยู่ ให้ท่านเคาะ spacc bar ให้มาชิดกัน (ชื่อไฟล์ที่ถูกต้อง ต้องไม่มีเว้นวรรคเลย)  เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถส่งได้แล้วค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

This entry was posted in PaP. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s