แนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25

——————–

 1. 1. วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีทักษะในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   โดยมีผลผลิตคือ  การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

 1. 2. เป้าหมายการจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรให้กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

จำนวนหมู่บ้านละ         บาท

 1. 3. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  :  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข

มูลฐานเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีรายการกำหนดไว้              การใช้จ่ายเป็นไปเพื่อการดำเนินงานโครงการ /

กิจกรรม  สำหรับการพัฒนาการสาธารณสุขของหมู่บ้านโดยหมู่บ้านจะต้องจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้านภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของพหุภาคี   การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในโครงการ / กิจกรรม  ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน   โดยกำหนดขอบเขตการใช้จ่ายเพื่อการจัดการใน  3  กลุ่ม  ดังต่อไปนี้

3.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในหมู่บ้าน

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในหมู่บ้านจัดสรร

เพื่อดำเนินการในการจัดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)  แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว  ประชาชนทั่วไป   ประชาคม  ผู้นำองค์กรชุมชน  พระสงฆ์  ผู้นำศาสนา  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถดูแล  จัดการ  รวมกลุ่ม   และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชนอันจะทำให้หมู่บ้านมีพลัง   มีความสามารถมากยิ่งขึ้นจนสามารถรวมกลุ่มแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสาธารณสุขของหมู่บ้าน  โดยการดำเนินงานสามารถจัดสรร   สำหรับการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในหมู่บ้าน      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ        การอบรม    การประชุม   การสัมมนา    การศึกษาดูงาน    ฯลฯ    ได้แก่    เป็นค่าอาหาร     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ

3.2 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านสามารถจัดสรรเพื่อใช้

จ่ายในโครงการ / กิจกรรม  เพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของมูลบ้านในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

 1. โรคไข้เลือดออก
 2. โรคเอดส์
 3. สุขภาพจิต
 4. การแก้ไขปัญหาบุหรี่
 5. การสร้างสุขภาพ
 6. การให้ข่าวสาร  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 7. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องอื่น ๆ  ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขประจำท้องถิ่น

โดยการดำเนินงานสามารถจัดสรรสำหรับการดำเนินงานโครงการ /  กิจกรรม  เพื่อการแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขของหมู่บ้าน   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ  การปฏิบัติงาน  การรณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    การบำรุงรักษา    และการซ่อมแซม  ฯลฯ         ซึ่งได้แก่   ค่าจ้าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ

3.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นโดยศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นไปศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน (ศสมช.)  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสุขภาพเบื้องต้นโดยชุมชน  ซึ่งเป็น

กิจกรรมสำคัญประการหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  และพลังในการพึ่งตนเองของการจัดการสุขภาพภาคประชาชนของชุมชน         การดำเนินงานกำหนดให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  เป็นศูนย์กลางในการจัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในชุมชน  ประกอบด้วย  การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องสุขภาพอนามัย  และการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็น  เช่น  การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ  การปฐมพยาบาลก่อนการส่งต่อ  การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ  การวัดความดันโลหิต  การวัดสายตา  เป็นต้น

โดยการดำเนินงานสามารถจัดสรรสำหรับการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ  การปฏิบัติงาน  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า)  ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ   ตามกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  (ศสมช.)

 1. 4. การบริหารจัดการ

4.1 กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

 1. แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ  พร้อมแนวทางการดำเนินงานให้ อบจ. / อบต. ทราบ
 2. ประสานการดำเนินงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ

ผู้บริหาร อบจ./อบต.

 1. รวบรวมแผนพัฒนาสุขภาพ  จาก  อบจ./อบต.  มาจัดทำแผนการเบิกจ่ายและวางฎีกา

เบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาศที่ 2  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด

ข้อ 3

 1. ตรวจติดตาม  กำกับ  ดูแล  และเร่งรัดให้ อบจ. / อบต.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบ

ประมาณให้กับหมู่บ้าน  ตามแนวทางการดำเนินงานและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547

 1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  ตามแบบ

จส. 04  ภายในวันที่  5  และวันที่  20  ของทุกเดือน

4.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณพร้อมแนวทางการดำเนินงานให้หมู่บ้านทราบและให้หมู่

บ้านจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  ประกอบด้วย
 • กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน                                                                          เป็นประธาน
 • สมาชิกสภา  อบต. / สมาชิกสภาตำบล หรือผู้นำชุมชนอื่น ๆ

ในหมู่บ้าน                                                                                     เป็นกรรมการ

 • ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่                                                  เป็นกรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่                                                                      เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                         เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับจำนวนผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยให้

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

 • จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้านตามแนวดำเนินงาน
 • ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน
 • ประสานการดำเนินงานระหว่างหมู่บ้านกับ  อบจ. / อบต.
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ อบจ. / อบต. ตามกำหนด
 1. ประสานการดำเนิน ให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนพัฒนา

สุขภาพของหมู่บ้าน

 1. นำแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้านเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยโครงการ

/ กิจกรรม  ที่ได้รับความเห็นชอบจะต้องอยู่ภายใต้ของเขตกลุ่มกิจกรรมตามข้อ  3.1 – 3.3

 1. นำแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้านที่ผ่านความเห็นชอบมาจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินส่ง

กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาศที่  2  และวางฎีกาเงินให้กับหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด

 1. เบิกจ่ายเงินให้กับหมู่บ้านโดยโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้าน  ในชื่อบัญชี “ เงินอุดหนุน

สำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน”  โดยใช้ใบสำคัญรับเงินของหมู่บ้าน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ทั้งนี้  หากหมู่บ้านไม่ประสงค์จะขอใช้งบประมาณ หรือดำเนินงานแล้วมีเงินเหลือจ่าย  ให้ อบจ. / อบต. นำมาจัดสรรเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้านอื่นตามความเหมาะสม

 1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ /

กิจกรรมสำหรับหมู่บ้าน

 1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดทราบ

แบบ  จส. 03  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.3 หมู่บ้าน

 1. ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน  โดยมีคณะกรรมการ

ดำเนินงานพัฒนาสาธาณณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้านเป็นแกนนำในการดำเนินงาน  ในการจัดทำแผนฯ  จะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้แผนพัฒนาสุขภาพของ  หมู่บ้านที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับสภาพลักษณะของท้องถิ่นเป็นองค์รวมและเกิดการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  โครงการ / กิจกรรม  ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้านจะต้องแสดงรายละเอียดประกอบด้วย  หลักการเหตุผล  วัตถุประสงค์  วิธีการ   ขั้นตอนการดำเนินการ  ระยะเวลา งบประมาณ   รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รูปแบบรายงาน (ถ้ามี)  ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

 1. จัดส่งแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน  และใบสำคัญรับเงินของหมู่บ้าน  (ตามแบบที่

อบจ. / อบต. กำหนด)  ให้ อบจ./อบต. เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยให้ตัวแทนหมู่บ้าน อย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วย  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านผู้แทน อสม. และสมาชิกสภา อบต. / สมาชิกสภาตำบล  หรือผู้นำชุมชนอื่น ๆ  ในหมู่บ้านลงนามร่วมกันในใบสำคัญรับเงิน

 1. เปิดบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านในชื่อบัญชี  “ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน ”  โดยให้ตัวแทนหมู่บ้าน  จำนวน  3  คน  ประกอบด้วย  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  1  คน

ผู้แทน  อสม. 1  คน  และสมาชิกสภา  อบต. / สมาชิกสภาตำบล หรือผู้นำชุมชนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน  1  คน  เป็นผู้เปิดบัญชี

 1. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน  โดยการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการ

ต้องจัดทำหลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน )  และเก็บรวบรวมไว้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง  กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน  อบจ. / อบต.

 1. รายงานผลการดำเนินงานให้ อบจ. / อบต. ทราบตามแนวทางดำเนินงาน  รูปแบบและ

ระยะเวลาที่ อบจ. / อบต. กำหนด

This entry was posted in DHF. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s