การรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา <>

>>การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
————————————-
 1.  โรงเรียนควรจัดให้มีทีมงานรับผิดชอบ ประสานงานด้านไข้หวัดใหญ่ขึ้นในโรงเรียนในลักษณะที่เป็นทีมงานในการป้องกันควบคุมโรค  โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ของพื้นที่ใกล้เคียง  และแจ้งสถานการณ์ในโรงเรียนทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าดำเนินการควบคุมการระบาด
 2.  โรงเรียนควรจะมีการจัดระบบการติดตามการขาดเรียนของเด็กนักเรียน  ควรมีการตรวจสอบสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียนด้วย  หากพบขาดเรียนผิดปกติ (ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในห้องเรียนเดียวกัน)  และสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่  ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค
 3.  โรงเรียนควรจัดห้องพยาบาลสำหรับการแยกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ห้องพยาบาลควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 4. โรงเรียนควรแนะนำให้นักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตาม ตัว)  พักรักษาตัวที่บ้านหรือหอพัก หากมีอาการป่วยรุนแรง (หายใจเร็ว หายใจลำบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก  ซึม  อาการไม่ดีขึ้นหลังจากเริ่มมีอาการไข้ 3 วัน)  ควรรีบไปพบแพทย์
 5. โรงเรียนควรมีการจัดระบบการคัดกรองนักเรียน  หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว)  ให้โรงเรียนแยกนักเรียน และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับไปฟักฟื้นที่บ้าน
 6. หากสถานศึกษาสามารถให้นักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ทุกคนหยุดเรียนได้ (ควรหยุดเรียนและ ดักอยู่กับบ้าน 7 วัน)  ก็จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ดี  และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา  (การปิด โรงเรียนสามารถชะลอการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้  แต่ไม่สามารถยุติการระบาดได้  จะมีนักเรียนป่วย กลับมาใหม่หลังจากโรงเรียนเปิดกลับมาใหม่  โดยเฉพาะในชั้นเรียนอื่นที่      ยังไม่มีการระบาด หลังจาก โรงเรียนเปิดแล้วจะมีการระบาดใหญ่อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม ของโรงเรียน)
 7.  โรงเรียนควรมีคำแนะนำ  (เอกสาร โปสเตอร์ อีเมลล์) ให้กับนักเรียน  เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่  รวมถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับเด็กป่วย
 8. เตรียมเอกสารแนะนำผู้ปกครอง   เพื่อทำความใจกับผู้ปกครอง  และขอความร่วมมือให้      เด็กป่วยหยุดเรียน
 9. แนะนำ และสนับสนุนให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ  โดยการจัดให้มีอ่างล้างมือ  น้ำและสบู่    อย่างเพียงพอ
 10.  ควรทำความสะอาดอุปกรณ์  สิ่งของ  เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก  เช่น  โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู  โทรศัพท์  ราวบันได  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  โดยการใช้น้ำละลายผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาด ให้บ่อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้  สำหรับเมาส์  แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ที่นักเรียนต้องใช้ ในแต่ละชั่วโมงเรียนควรทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการผลัดเปลี่ยนชั้นเรียน
  11.  ควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  และแสงแดดส่องได้ทั่วถึง
  12. สถานศึกษาที่ยังไม่พบการระบาดควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมีการนำนักเรียนจำนวนมากมารวมตัวกัน (เช่น การซ้อมเชียร์ การแข่งกีฬา เป็นต้น) หรือการเดินทางออกนอกพื้นที่เป็น   หมู่คณะ ส่วนสถานศึกษาที่มีการระบาดแล้วควรงดกิจกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 13.  โรงเรียนควรเตรียมมาตรการชดเชยทั้งด้านการเรียน  การสอน เวลาในการเรียน  และการปฏิบัติงานของทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนหรือปฏิบัติงานเนื่องจากการป่วย
 14.  ในปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ           เอ็ช1 เอ็น1 ได้ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่สามารป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช1 เอ็น1 ได้ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยน่าจะมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช1 เอ็น1 อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552


>>ลักษณะ  บทบาท  และหน้าที่ของทีมงานรับผิดชอบประสานงานด้านไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
———————————
1.  ทีมงานรับผิดชอบประสานงานด้านไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน  ควรมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น  หัวหน้าทีม  และควรมีครูพยาบาลร่วมอยู่ในทีมงาน  (อาจทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก)
2.  ทำบันทึกจำนวนนักเรียนป่วยที่มารับบริการที่ห้องพยาบาล  และจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน (แยกตาม ห้องเรียน) เป็นรายวัน  หากพบจำนวนนักเรียนป่วยมารับบริการมากขึ้นผิดปกติ  ให้สงสัยว่ามีการระบาด  เกิดขึ้นในโรงเรียนและรีบแจ้งผู้บริหารโรงเรียนทราบทันที
3.  เตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้พร้อมในห้องพยาบาล (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจจัดหาไปให้ในครั้งแรก)
ครูประจำชั้นควรตรวจสอบประวัติสุขภาพของนักเรียน จัดทำทะเบียนนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ เกิดอาการป่วยรุนแรง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5  ปี ,ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่  โรคหัวใจ  โรคปอด      โรคหอบหืด  ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ เช่น เบาหวาน  มะเร็ง  โรคประจำตัวที่ต้องกินยากดภูมิคุ้มกันหรือ      กินยาสเตียรอยด์  ผู้ที่ต้องกินยาแอสไพรินเป็นประจำ  ผู้ที่อ้วนน้ำหนักตัวมาก
4.  ในโรงเรียนที่พบผู้ป่วยหลายรายแล้ว  ครูประจำชั้นต้องช่วยคัดกรองเด็กที่มีอาการอย่างน้อย 2 ใน 4  อาการ ได้แก่  ไข้  ไอ เจ็บคอ  มีน้ำมูก  ทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  หากพบผู้ป่วยสงสัย  ให้แยกผู้ป่วย       ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยทันที  ส่งผู้ป่วยไปยังจุดที่ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยรอผู้ปกครองมารับกลับ        แจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับไปพักรักษาตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน  นับจากวันเริ่มป่วย
5.  จุดที่ใช้สำหรับให้ผู้ปกครองมารับกลับ  ไม่ควรจะเป็นห้องพยาบาลปกติ  เนื่องจากจะทำให้ห้องพยาบาล  (ซึ่งอาจมีเด็กที่ไม่สบายจากสาเหตุอื่นมาใช้บริการ)  เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โรงเรียนอาจ พิจารณาหาห้อง หรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอยู่ใกล้ประตูทางออกโรงเรียนสำหรับใช้เป็นที่ให้ นักเรียนที่ป่วยรอผู้ปกครองมารับกลับ
6.  หากพบนักเรียนที่อยู่ในทะเบียนนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการป่วยรุนแรง  ป่วยด้วยอาการ อย่างน้อย 2 ใน 4  อาการ  ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลทันทีเพื่อทำการรักษา หรือกินยาป้องกันตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยไม่ต้องรอให้มี อาการป่วย
7.  ให้สุขศึกษาแก่นักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่  เน้นการล้างมือด้วยสบู่ที่   เฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การล้างมือภายหลังไอจาม ขับถ่าย ก่อนหยิบจับอาหารใส่ปาก และทุกครั้ง ภายหลังใช้มือสัมผัสอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก  เช่น โทรศัพท์  เครื่องคอมพิวเตอร์  ลูกบิด ประตู   ราวบันได

This entry was posted in Flu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s