แนวทางการดำเนินงาน OP-PP Individual Data ปี 2554

สปสช. ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ OP-PP Individual Data ปี 2554
รายละเอียดตามเอกสาร

http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/20100921154016965.pdf

ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้จาก
http://op.nhso.go.th/op/download/DownloadAction.do

โดยสรุป คือ
1. ให้ส่งข้อมูลในรูปแบบ 18 แฟ้มเพียงอย่างเดียว
2. รพ. จัดส่งข้อมูลโดยตรงตามระบบไปยัง สปสช. ตามรูปแบบปี 2554 ตามที่ สปสช.กำหนด(รายละเอียดในเอกสารตาม Link)
3. สอ. จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 18 แฟ้ม มารวมที่เครื่องแม่ข่ายที่ สสจ.และโปรแกรมส่งข้อมูลที่บรรจุอยู่จะส่งข้อมูลไปยัง สปสช.อัตโนมัติ (ตามกำหนดเวลาที่ สปสช.กำหนด)

การดำเนินงานของจังหวัดลพบุรี
1. ข้อมูลเดือน ก.ย.53 (ส่งเดือนนี้)ให้ส่งในรูปแบบ STD จากโปรแกรม LB-Provis  เป็นเดือนสุดท้าย
2. ข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.53 เป็นต้นไปจะให้ใช้รูปแบบใหม่ปี 54 ซึ่งทางสสจ.จะจัดส่งโปรแกรมส่งข้อมูล 18
แฟ้มไปให้ผู้รับผิดชอบทุกอำเภอเป็นผู้จัดส่งเอง(ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถให้ สอ.เป็นผู้ส่งเองได้)
3. รูปแบบการส่ง 18 แฟ้ม เบื้องต้นให้ส่งในรูปแบบ ZIP ไฟล์ ปี 53 คือ F18_01463_20100927192335.zip แต่โครงสร้างภายในของแต่ละตารางเป็นของปี 54 ในเบื้องต้นโปรแกรม VPM PCU (ของพี่ปุ๋ย) ได้แจ้งให้ทราบว่าได้ปรับแล้ว แต่ในส่วนของ  HosXP  ยังไม่ได้การประสานมา 
>>ทั้งนี้หากอำเภอใดที่เปลี่ยนโปรแกรมเป็น HosXP แล้วขอรีบให้ส่งข้อมูล 18  แฟ้ม(ตัวอย่าง สัก 1 แห่ง) มาให้ ศูนย์ ICT สสจ.ลพบุรีที่ it@lbmoph  เพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะส่งจริงด้วย

ธนสิทธิ์  ภู่ขาว

This entry was posted in MIS&iT. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s