ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ด้วยในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๓  มีมติเห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเสนอ  โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยเพื่อส่งเสริมการใช้เลขไทยตามมติคณะรัฐมนตรี

จึงให้ส่วนราชการ/โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตามโครงการฟอนต์มาตรฐานไทย  ดังนี้

๑. ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณ  TH Sarabun PSK  และฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด  13  ฟอนต์เพิ่มในระบบปฏิบัติการ  Thai  OS  และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม  สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.sipa.or.th  หรือ   http://www.phetchabun.go.th

หรือสามารถดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย TH Sarabun PSK ได้ที่นี่   คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลด

หรือ  ดาวน์โหลดเฉพาะฟอนซ์ไปติดตั้งใน Control Panel เองได้ที่นี่  คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลด

๒. ให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย  เพื่องส่งเสริมการใช้เลขไทยตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/ว ๖๒   ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การกำกับดูแลให้หน่วยงานราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยงาน

โหลดเอกสารหนังสือนำส่งทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่


Blogged with the Flock Browser
Advertisements
This entry was posted in MIS&iT and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s